محافظ پاشش برس | scrubber-dryer-disc-splash-guard

گروه : اسکرابر
محافظ پاشش برس اسکرابر

محافظ پاشش برس اسکرابر برای جلوگیری از پاشش آب و محول پاک کننده به اطراف