خرطومی 6 متری AUTO | HOSEKIT AUTO 6 M

خرطومی 6 متری  AUTO جاربرقی مرکزی