ست سندبلاست | VSB SET - GREEN

ست سندبلاست واتر جتبرای رفع زنگ زدگی و رنگ و غیره از سطوح سخت به شکل مؤثر